1/35 Československé lehké opevnění vz.37 - ŘOP. o.s. Samek models

Autor: Josef Gažík <(at)>, Téma: Diorama, Vydáno dne: 17. 10. 2010

Náhled do krabičky modelu československého lehkého opevnění vzor 37.

Stavbu můžete sledovat na ModelForu zde.Československé lehké opevnění vz.37

Josef Gažík

Model: Československé lehké opevnění vz.37
Výrobce: ŘOP. o.s. Samek models
Měřítko: 1/72
Materiál: sádra
Katalogové číslo: F72/106

Historie o předloze
Československé opevnění bylo budováno v letech 1935 – 1938 na obranu republiky proti Hitlerovskému německu. Byl to rozsáhlý pevnostní systém železobetonových objektů, různé třídy odolnosti, protkaný systémem protipěchotních a protitankových překážek. V nejkritizovějších oblastech bylo budováno "Těžké opevnění" (samostatné pěchotní sruby) a "Dělostřelecké tvrze" (nejvyšší stupen odolnosti). Dále bylo budováno "Lehké opevnění" vz.36 a vz.37, bylo to nejvíce vybetonovaných objektů na našem území. Do konce září 1938 bylo dokončeno 9148 objektů.

LO vz.37 "řopík" podle zkratky ŘOP (ředitelství opevňovacích prací) byl nejrozsáhlejší pevnostní objekty co byly vybudovány. Objekty tvořily souvislá pásma dle důležitosti opevněného prostoru, byly vystavěny i v několika sledech vzájemně se kryjících a tvořících souvislé palebné přehrady. Každá střílna vedla podélnou palbu a součastně kryla i sousední objekt, působila před i za sousední pevnůstku. Odolnost byla u objektů normálního provedení proti zásahu granátu ráže 10 cm, u zesíleného provedení pak proti zásahů 15 cm granátu. Prodloužená čelní stěna tvořila na obou koncích tzv. ucha, což byla ochrana střílny a boční stěny proti přímému nepřátelskému ostřelování. Čelní stěna byla chráněná vrstvou lomového kamene a záhozem zeminy tvořící svah, který byl podobně jako strop pevnůstky zatravněn. Síla čelní stěny byla dle odolnosti 80 až 100 cm,síla stropu 60 až 100 cm a týlové stěny byly 50 až 80 cm silné. Boční stěna se střílnou měla u normální odolnosti objektu sílu 60 cm u zesíleného 80 cm železobetonu, na exponovaných místech vyjímečně 100 až 120 cm.:zesílený objekt lze snadno rozeznat dle střílny, kde poslední dva vnější stupně jsou vytvořeny v železobetonu. Směrem od nepřítele je objekt maskován přirozeným svahem. Omítka stěn objektu byla maskována kamuflážními barvami a drátěnými oky (prasečí ocásky), lemující po obvodu horní hranu objektu sloužila k protažení vázacího drátu, který byl ukotven na kolíky zaražené do země. Na takto napnuté dráty byly položeny větve, které tvořily dostatečné zamaskování. Užití maskovacích sítí se nepředpokládalo.

Půdorysné řešení objektů lehkého opevnění vz.37 bylo v pěti základních typech označených velkými písmeny A až E. Nejčastěji stavěným typem byl vzor A, který tvořil přibližně 85% ze všech postavených pevnůstek. Řešen je jako oboustranný se dvěma střeleckými místnostmi a dle úhlu, který svírají osy střílen se rozlišuje šest různých variant: A-120, A-140, A-160, A-180, A-200 a A-220.

Hlavní zbraní byl kulomet (lehký kulomet vz.26, nebo těžký kulomet vz.7/24 s vodním chlazením a vz.37), který byl uložen v otočné lafetě nebo v závěsu střílny. Pod střílny byly umístěny lavice s jímkou na vystřílené nábojnice nebo improvizované dřevěné stolky.

Nad střílnou byl umístěn plechový segment pro odvod splodin vzniklých při střelbou a jejich vývod týlovou stěnou mimo objekt. Pro ochranu slepého prostoru týlové stěny sloužil granátový skluz. který tvořila litinová roura zabetonovaná do stěny objektu pod úhlem 35°. Jejím umístění převážně do levé střelecké místnosti bylo opatřeno masivním víkem. Dopadovou plochu odjištěného vypuštěného granátu pod vnějším ústím tvořilo kamenné vydláždění, nebo betonová plocha.

Lomený vchod do objektu uzavírala vnější mřížová vrátka, kterým byla v protilehlé stěně umístěna vchodová střílna bránící vstupní otvor. Pod střílnou byl přívod vzduchu pro ventilátor umístěný uvnitř vedle střílny. Jeho úkolem bylo vytvářet v pevnůstce přetlak vzduchu a odvádět tak splodiny od hlavních zbraní vývody vně objekt. V boční stěně vstupního prostoru tvořily hlavní uzávěr uzamykatelné dveře opatřené průzorem s posuvným uzávěrem.

Pro sledování a pozorování předpolí LO vz.37 sloužily periskopy uložené v rourách procházející stropem objektu. V každé střelecké místnosti byl umístěn jeden. Výsuvný zrcátkový periskop vz.37 zavedeny do výzbroje LO v říjnu 1937 byl otočný o 360° a během pororování byl vysunut a v této poloze byl fixován závěrem vyráběný Zbrojovkou v Brně. V zasunuté poloze byl rovněž zajištěn a vně nad stropem jej kryl kruhový masivní kryt.

Osádku objektu LO vz.37 typu A se dvěma střílnami tvořilo 7 mužů. Velitel objektu a jeho zástupce řídily palbu a obsluhovali periskopy. U každého kulometu byl střelec a jeho pomocník, který plnil kulometné pásy a zásobníky, obsluhoval granátový skluz a případně i vchodovou střílnu. Poslední, sedmý byl spojkou, která měla mimo jiné za úkol obsluhovat i ventilátor.

Co je obsahem krabičky
V rozměrné krabičce je uložen sádroví odlitek LO vz.37 A-160Z s terénem, který zároven slouží jako podstavec, dále tam jsou periskopy, mříž která chránila vstup a kopie odznáčku ŘOP, odlité z polyuretanu. Jen tam chybí drát, z kterého by se udělaly maskovací háky (prasečí ocásky). Na přiloženém listu A3 je seznam modelů které výrobce dělá.

Na obrázku krabičky je foto objektu v normálním provedení a to A-160, který pochází z Muzea Čs. opevnění ve Slupu u Znojma.

Kvalita modelu
Sádrový odlitek objektu je odlit čistě bez bublin, pár jich je na podložce znázorňující terén. Ale to se dá snadno odstranit, zatřením jakéhokoliv tmelu nebo případně zatravnit. Na objektu jsou předvrtané otvory pro maskovací háky (prasečí ocásky) pro maskování objektu. Mříž a periskopy jsou taktéž odlity bez bublin, periskopy se dolepují do předem vyvrtaných otvorů na stropě objektu. Mříž se dolepuje do vstupu objektu, ten je značně zjednodušen. Po dolepení mříže nebude skoro nic vidět. Na objektu by to chtělo znázornit hrubší strukturu omítky, odlitek je moc hladký.

Zbarvení
Zbarvení modelu můžeme udělat jak je znázorněno na krabičce nebo ho mužem nabarvit barvou betonu. Nebo se mužem poohlédnout po jiném zbarvení. V české republice je spousta pevnostních muzeí co spravujou LO vz.37 a jsou různě zbarvené. Terén můžeme zatravnit volně dostupnou statickou trávou (k dostání v obchodech s železničním modelářstvím), nebo udělat terén těsně po betonáži kdy byl vytvořen ochranný zához, než ho dělníci zatravnily připravenými trsy trávy (drny).

Závěr
Na závěr bych k modelu LO vz.37 nic neměl, jen chybějící drát k udělání maskovacích háku (prasečích ocásků). Se stavbou budeme rychle hotoví přilepíme pouze periskopy a mříž. Dost času nám zabere barvení, aby model byl co nejvěrohodnější k dané předloze jakou si vybereme a taky práce s terénem. Po dokončení modelu nám vznikne nový přírustek do sbírky, i když poměrně jiný, než jsme zvyklí.

Josef Gažík, MC Česká Lípa, Společnost přátel čs. opevnění o. p. s.

Redakce ModelWebu děkuje firmě Samek Models za poskytnutí stavebnice na recenzi.